Ders/Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Tıp Doktoru (MD) (Bologna sistemine göre yüksek lisans/master derecesi)

Yeterlilik Düzeyi

      Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi(YÇ-AYA):3
Yaşam boyu öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ-YBÖ): 7

Programa Kabul Şartları

Tıp Fakültesi'ne kayıt kabulü için lise diploması Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci alımı ÖSYM tarafından yapılan üniversite seçme ve yerleştirme sınavı ile gerçekleşir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler üniversitemizin yaptığı sınav ve yerleştirme ile programa kabul edilir. Uluslararası öğrencilerin programa kabulu ise lise mezuniyet notlarının değerlendirilmesi ile olur. İngilizce seviyesi de ayrıca değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Öğrencinin 280 Yakın Doğu Üniversitesi kredisini tamamlaması ve aldığı tüm derslerden başarılı olması gereklidir. Yakın Doğu Üniversitesi kredi sistemi teorik ve pratik derslere göre düzenlenmiş bir not sistemidir  (https://neu.edu.tr/rektorluk-ve-idari-personel/yonetmelikler/lisans-egitim-ogretim-yonetmeligi/?lang=tr). Bu kredi Avrupa Kredi ve Transfer Sistemi (AKTS) cinsinden 360 AKTS’ye denktir.

AKTS (ECTS)  öğrencilerin hareketliliğini (mobility) kolaylaştırmak için tasarlanmış bir kredi sistemidir. AKTS kredi sistemi öğrencinin bir dersten başarılı olmak için harcadığı okul içi ve okul dışı tüm faaliyetlerini kapsadığı için hareketlilik yapan öğrenci, kazandığı AKTS kredisini kendi üniversitesine taşıyabilir ve bu kredi kendi programından aldığı kredilere eklenir. AKTS öğrencinin öğrenme sürecini destekler  çünkü öğrenci merkezli bir sistemdir. AKTS Bologna sürecinin temel taşlarından biridir.

AKTS aynı zamanda eğitim-öğretim programının planlanması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için de kullanılabilen bir araçtır. Sonuç olarak program daha şeffaf hale getirilmiş olur. (http://ec.europa.eu/education/ects/ects_en.htm

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) KREDİ SİSTEMİ İLE AKTS KREDİ SİSTEMİ İLİŞKİSİ-ABD KREDİSİ KAÇ AKTS’YE EŞİTTİR

AKTS ile ABD kredi sistemi arasındaki en önemli fark AKTS’nin öğrenci iş yükü, ABD kredi sisteminin ise öğrencinin teorik ve pratik saatlerini temel almasıdır. Yapılan çalışmalarda genel olarak  1 AKTS= 1.67 ABD kredisine karşı gelir sonucuna varılmıştır. Ancak ABD’deki değişik üniversitelerde bu oran değişebilir (http://www.mastersportal.eu/articles/1110/what-you-need-to-know-about-academic-credit-systems-in-the-us.html ).

Öğrencinin mezun olması için her dersten başarılı olması ve genel akademik ortalamasının (cumulative grade point average-CGPA) 4 (dört) üzerinden en az 2 (iki) olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci İngilizce bölüme gelmek isterse İngilizce yeterliğini kanıtlaması gereklidir. Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Yarı zamanlı ve dinleyici öğrenci kabul edilmez. Türkiye Cumhuriyetindeki başka bir tıp fakültesinden Tıp Fakültesine yatay geçiş yapmak isteyenlerin, Fakülteye kayıtlarının yapılabilmesi için; sınava girdikleri yıl Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) puanlarının o yıla ait Tıp Fakültesi taban puanından düşük olmaması gereklidir. Aday öğrencinin not çizelgesi (transkripti) Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi yatay geçiş komisyonu  tarafından incelendikten sonra kendisi için uygun olan sınıfa yerleştirirlir. Uluslararası öğrencilerin kabulü yine Fakülte Yatay Geçiş Komisyonu tatafından yapılan incelem sonucuna göre gerçekleşir. Yatay Geçiş Komisyonu fakültenin Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre değerlendirme yapar.

Programın Bilgileri

PROGRAMIN SÜRESİ: 6 yıl ( bu süreye İngilizce hazırlık sınıfı dahil değildir; ingilizce hazırlık sınıfı sadeceeğitimini İngilizce alacak öğrencilere yöneliktir).

EĞİTİM TÜRÜ: Tam zamanlı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde uygulanan tıp doktorluğu eğitimin başlıca özelliği, I., II. ve III. sınıflarda derslerin anabilim dallarına göre değil konulara göre verilmesidir. Entegre sistem adı verilen bu eğitim düzeninde belirli bir konu, örneğin dolaşım sistemi ele alınmakta ve bu konuya ait anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi temel tıp bilimleri ile klinik bilimleri birbirleri ile ilgili ve belirli bir düzen içerisinde verilmektedir.

Tıp doktorluğu progamı ilk üç yılı klinik öncesi eğitim ve son üç yılı klinik eğitim olmak üzere iki bölüme ayrılabilir. Birinci, ikinci ve üçüncü yıllarda “İyi Hekimlik Uygulamaları” programı da uygulanmaktadır. Bu programın amacı tıp öğrencilerine teorik ve pratik derslere ek olarak iyi hekimin gereksinimi olan beceri ve tutumun kazandırılmasıdır. Öğrencilere tıp eğitiminin birinci  yılında esas olarak temel bilimler, ikinci yılında sistemlerin anatomi, fizyoloji, histoloji, biyokimya temelleri ve mikrobiyolojinin temel esasları verilmektedir. Üçüncü yıl ise sistemler, fizyopatoloji, patoloji, farmakoloji ve klinik bilimleri açısından ele alınmaktadır. Tıp eğitiminin dördüncü ve beşinci yılları klinik stajlarına ayrılmıştır. Servislerde hastalar üzerindeki çalışmalar, klinik eğitimi ve derslere ek olarak seminerler de yapılır. Altıncı yıl mezuniyet öncesi internlik dönemidir. Bu yılda öğrenciler öğretim üyeleri ve uzmanların denetiminde sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar.

Program Kazanımları

Tıp doktorluğu programını başarıyla tamamlayan öğrenci

 1.   İnsan vücudunun temel yapısı, gelişimi ve normal işleyişini molekül, hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde açıklar.
 2. İnsan vücudundaki anormal yapılanma ve işleyişi sorgular, nitelikli bilimsel araştırmalara dayalı bilgilerle açıklar, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 3. Hastalıkların klinik karar verme ve yönetim süreçlerini kanıta dayalı tıp uygulamaları rehberliğinde değerlendirir.
 4. Sağlık ve hastalık kavramlarını bireysel ve toplumsal bağlamda tanımlar, sağlık arayışı ve sağlığın korunması davranışlarını, ulusal sağlık hizmet sunumu ve idari süreçlerini açıklar.
 5. Tıp bilgisine temel oluşturan araştırma süreçlerini bilir, bu alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
 6. Başvuran/hasta ve yakınlarından tıbbi öykü alır.
 7. Bireylerin fizik muayenesini yapar, tanısal testlerini değerlendirir, tanı ve tedavi süreçlerini uygun işlem basamaklarını kullanarak yönetir.
 8. Bireylere tanı, tedavi ya da korunma amaçlı tıbbi girişimleri uygular.
 9. Bireylerden ve toplumdan elde ettiği sağlık ve hastalıkla ilgili verileri tıbbi ve idari bağlamda düzenler ve kayıtlarını tutar.
 10. Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları planlar ve gerçekleştirir.
 11. Bilimsel bir araştırmayı planlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirir.
 12. Mesleki ve toplumsal değişimlere yönelik bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak yaşam boyu öğrenme davranışını gösterir.
 13. Hizmet sunduğu birey ve toplumda dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal ve kültürel ayrım yapmaksızın mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim olarak sorumluluklarını yerine getirir
 14. Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların yönetilmesi süreçlerinde meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile ekip çalışması yapar.
 15. Bireyin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlık hizmetinin toplumu oluşturan bireyler yararına gerçekleşmesi için çaba gösterir.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi

Hazırlık aşamasında

Mezunlar İçin İş Olanakları

Tıp doktoru olarak mezun olanlar hastanelerde pratisyen hekim olarak çalışabilir veya bir alanda uzman olmak üzere uzmanlık eğitimine başvurabilirler. Her ikisi için ilgili ülkenin koşullarını yerine getirmek gereklidir.

Lisansüstü Programlara Erişim
Doktora (PhD) programına devam edebilir.
Programın Yapısı

PROGRAMIN SÜRESİ: 6 yıl ( bu süreye İngilizce hazırlık sınıfı dahil değildir; İngilizce hazırlık sınıfı sadece eğitimini İngilizce alacak öğrencilere yöneliktir).

EĞİTİM TÜRÜ: Tam zamanlı

Üniversite Genelinde Verilen Dersler

Yoktur

Ders Yapısı ve Krediler Tablosu

1.YIL

Hücre Bilimleri I ( zorunlu ders, Ders kodu: TFT101)

Dersin Amacı: Bu kurulun sonunda öğrenciler organik bileşiklerin ve biyomoleküllerin yapısal özellikleri, temel fonksiyonları; hücre kavramı, evrimi, yapısal özellikleri; temel sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlıklı yaşam davranışları ve sağlığın geliştirilmesi, tütün kullanımı ve kontrolü, tıp biliminin tarihsel gelişimi ve tıp etiği hakkında bilgi kazanacaktır.

Ders İçeriği: Organik bileşik yapı ve tepkimeleri; su, çözünürlük, asit, baz, tampon; nükleotid, biyomolekül yapı ve işlevleri; asit baz titrasyonu, spektrofotometre deneyleri; hücresel organizasyon, hücrenin evrimi, hücre organelleri, fonksiyonu, ekstrasellüler matriks, DNA yapı ve fonksiyonu, kromatin yapısı, DNA replikasyonu, RNA yapı ve tipleri ile protein sentezinin hücresel temelleri. Temel hastalık ve sağlık kavramları, tütün kullanımının kontrolu. Tıp tarihi derslerinde tıbbın evrimsel sürecinde sağlık, hastalık kavramları, tıbbın değerleri ve tıp uygulamalarının değişimi anlatılmaktadır.

Hücre Bilimleri II ( zorunlu, ders kodu:TFT 102)

Dersin Amacı: Bu ders kurulunun amacı, hücre bilimlerinde, mikrobiyolojinin, biyoistatistiğin, enzimolojinin, enerji metabolizmasının ve genombilimin temel kavramlarını katılımcılara kazandırmaktır.

Ders İçeriği: Bu ders komitesi, hücre bilimlerinde biyokimya, tıbbi biyoloji ve histoloji bilimlerinin temel kavramlarını içermektedir. Yaşamın en temel birimi olan hücrenin morfolojisi, tüm kimyasal reaksiyonları katalizleyen enzimlerin özellikleri ve biyoenerjetik prensipler, Hücre organelleri, genetik materyali ve bu genetik materyalin organizasyonu bölünmesine, anatomisine ilişkin tüm kuramsal kavramlar bu komitede ele alınmaktadır.

Hücre Bilimleri III ( zorunlu, ders kodu: TFT 103)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrenciye intermediyer metabolizmayı, hücre zarı ve taşınma, sinyal iletimi, mutagenez ile ilgili bilgileri ve aynı zamanda psikolojik gelişim özellikleri ve kognitif gelişim kuramını kazandırmaktır.

Ders İçeriği: Tıbbi biyokimya: enerji metabolizması, karbonhidrat ve nükleotidlerin sentezi incelenecek, oksidatif enzimler ve elektron transport sistemi laboratuvar çalışması yapılacaktır. Tıbbi mikrobiyoloji: mikroorganizma yapıları metabolizmaları ve insan sağlığındaki önemleri incelenecektir. Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antibiyotik etki ve direnç mekanizmaları incelenecek ve laboratuvar çalışması ile konular desteklenecektir. Fizyoloji: homeostaz, biyolojik zarlar, vücut sıvıları, hücre zarında ve hücre içinde taşınma, hücresel haberleşme, biyoelektrik potansiyeller, kılcal damarlarda sıvı ve madde alış verişi anlatılacak, ilgili laboratuvar çalışması ile konular desteklenecektir. Biyofizik: membran modeli, difüzyonu, ve potansiyellerinin oluşumu ve değişimi, membranın elektriksel özellikleri iyon değişimi kinetiği, fizyolojik kontrol sistemleri, radyasyon fiziğinin temelleri anlatılacaktır.

Hücre Bilimleri IV ( zorunlu, ders kodu: TFT 104)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı biyokimyasal metabolik tepkimeler, dinlenim zar potansiyeli, aksiyon zar potansiyeli, hücre zarının elektriksel modellemesi, radyasyon, kanser genetiği, DNA teknolojisi ve tıp biliminin tarihsel gelişimi ve etik, embriyonik gelişim ve kök hücreler hakkında bilgi vermektir.

Ders İçeriği: Tıbbi biyokimya derslerinde amino asit, azotlu bileşikler, protein, lipid metabolizması anlatılmaktadır. Pratik uygulama ile bilgiler pekiştirilir. Tıbbi biyoloji derslerinde hücre döngüsü ve kontrolü işlenir, DNA teknolojisi uygulamaları pratik olarak yaptırılır. İnsan kromozom anomalileri ve hastalıkların genetik temelleri anlatılmaktadır. Temel farmakolojik kavramla kazandırılır. Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları derslerinde, psikoloji, psikolojik gelişim özellikleri ve kognitif gelişim kuramı aktarılmaktadır. Kuramsal ve uygulamalı temel istatistik kavramları kazandırılır.

 

 

İyi Hekimlik Uygulamaları 1

Dersin Amacı: Tıp fakültesi öğrencilerine, iyi hekimin gereksinimi olan beceri ve tutumun kazandırılmasıdır.

Ders İçeriği: Bu derste hasta görüşmeleri, klinik ve muayene becerileri, etik ve profesyonel değerler, klinik ziyaretler, tıpta insan bilimleri, kanıta dayalı tıp oturumları yapılmaktadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ( Uluslararası öğrenciler için zorunlu değildir, Ders Kodu: AİT 101&102)

Dersin amacı: Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra laik ve üniter yapıda ulus-devlet olarak kuruluşunu, bu kuruluş esasına göre biçimlenen çağdaşlaşma tecrübesinin tarihini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk Devrimi'nin, ulus-devlet ve çağdaşlık ve laiklik olgularının Türkiye bağlamında ifadesi ve anlamına karşılık gelen Atatürkçü Düşünce'yi genç nesillere öğretmek ve bunun değerini idrak ettirmektir.

Ders içeriği: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları,

Türk Dili ve Edebiyatı I ve 2 ( Uluslararası öğrenciler için zorunlu değildir, ders kodu: TURK 101&102)

Dersin amacı: Öğrencilerin yazılı ve sözlü anlatımda düzgün Türkçe kullanmaları için gerekli bilgi ve yetkinliği kazandırmak

Sağlık ve Egzersiz (seçmeli ders, ders kodu: SEC 101 ve 102)

Almanca (seçmeli ders, ders kodu: GER 101 ve 102)

Rusça (seçmeli ders, ders kodu: RUS 101 ve 102)

 

 1. YIL

Doku ve iskelet sistemi ders kurulu ( zorunlu, ders kodu: TFT 201)

Dersin amacı: Üst ve Alt Extremitenin kemik ve eklemlerini öğrenmek, kafa kemiklerini, vertebraları ve eklemlerini öğrenmek. Örtü-Koruma Epiteli, Bez-Salgı Epiteli, Bağ dokusu, Kıkırdak dokusu ve Kemik dokusunun gelişimini ve yapısını öğrenmek. Epitel dokusu, bağ dokusu ve yağ dokusunun biyokimyası hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Ders içeriği: Bu ders kurulunda Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji ve Biyokimya Anabilim Dalları tarafından temel dokular, insan embriyolojisive iskelet sistemini içeren dersler verilmektedir. Bu derslere ait pratik uygulamalar dersleri takiben yapılmaktadır.

Kas ve Periferik sinir sistemi ders kurulu ( zorunlu, ders kodu: TFT 202)

Dersin amacı: Extremiteler de ve gövde de bulunan kaslar hakkında genel bilgiler, kasların bölge bölge incelenmesi, origo ve insertio’ları, fonksiyonları, sinirleri. Bu bölgeleri besleyen damarlar. Kas ve sinir dokusu histolojisi, Embriyoloji, embriyonun haftalık gelişimleri. Çizgili kas genel özellikleri, Kasılma ve motor üniteler, Çizgili kasın mekanik özellikleri, Sinir-kas kavşağı, Düz kas fizyolojisi, Periferik sinir sistemi fizyolojisi, Sinaps ve sinaptik iletim, Otonom sinir sistemi fizyolojisi, Kas Dokusu Biyokimyası, Kan Biyokimyası, Sinir Dokusu Biyokimyası, Kas -İskelet Sistemi Biyomekaniği, Sinir Hücrelerinde Yapı-Fonksiyon İlişkisi, Membran Potansiyelinde Pasif Yayılım hakkında bilgi aktarımı ve pratik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Ders içeriği: Bu ders kurulunda Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji ve Biyokimya Anabilim Dalları tarafından kas ve periferik sinir sistemini içeren dersler verilmektedir. Bu derslere ait pratik uygulamalar dersleri takiben yapılmaktadır.

Sinir sistemi ders kurulu (zorunlu, ders kodu: TFT 203)

Dersin amacı: Merkezi sinir sistemini oluşturan yapıların morfolojik ve mikroskobik yapıları, fonksiyonları, çalışma sistemleri incelenecektir. Merkezi sinir sisteminin motor ve duyu bölgeleri, sinir sisteminin fonksiyonel kısımları, Duyu organlarının yapısı ve çalışma sistemleri ve Sinir sistemini oluşturan yapıların oluşumu ve gelişimi, sinir hücresi, Sinirsel kodlama ve bilgi İletimi, biyomedikal  Sinyallerin topografik analizi incelecektir.

Ders içeriği: Sinir sisteminin anatomisi, fizyolojisi ve mikroskobik yapısı. Merkezi ve periferik sinir sisteminin temel fizik ilkeleri.

Dolaşım, kan ve dolaşım sistemleri ders kurulu ( zorunlu, ders kodu: TFT 204)

Dersin Amacı: Bu ders kurulunun amacı öğrencilere, insanda dolaşım sistemi, kan dokusu, solunum sistemi ve bu sistemleri oluşturan hücre, doku ve organların embriyolojik gelişimi; histolojik ve anatomik yapısı; fizyolojik özellikleri; işlevleri ve bu işlevlerin mekanizmaları; bu sistemlerin birbirleriyle ilişkileri; iç ve dış ortam koşullarındaki değişikliklere cevapları konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Ders içeriği: Dolaşım ve solunum sistemlerinin ve kan dokusunun anatomisi, embriyolojisi, histolojisi ve fizyolojisi.

Gastrointestinal sistem ve metabolisma ders kurulu ( Zorunlu, ders kodu: TFT:205)

Dersin amacı: Gastrointestinal sistemi oluşturan organların makroskopik ve mikroskobik yapıları, fonksiyonları ve hücresel seviyede çalışma sistemleri incelenecektir. Bu sisteme ait hormonların ve enzimlerin yapıları ve fonksiyonları  incelenecektir.

Ders içeriği: İnsan gastrointestinal sistemine ait anatomi, histoloji, fizyoloji ve biyokimya dersleri ve pratikleri

Endokrin ve ürogenital sistemler ders kurulu (zorunlu, ders kodu: TFT 206)

Dersin amacı: Üriner ve genital sistemleri oluşturan organların morfolojik ve mikroskobik yapısı ve fonksiyonları incelenecektir. Endokrin sistemi oluşturan oluşumların yapıları, endokrin ve ekzokrin salgıları ve fonksiyonları incelenecektir.

Ders içeriği: Endokrin ve Ürogenital sistemleri oluşturan yapıların anatomisi, embriyolojisi, histolojisi, biyokimyası ve fizyolojisi laboratuar uygulamaları ile desteklenerek öğrencilerin gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanması hedeflenir.

Hastalıkların Biyolojik Temeli  ders kurulu ( zorunlu, ders kodu: TFT 207)

Dersin amacı: Metabolizma bozukluklarının biyokimyasal olarak incelenmesi, membran potansiyellerindeki pasif yayılım, immün sistem ve oluşturan hücreler, ilaçların farmasötik şekilleri, absorpsiyonu, itrahı ve etkisi, patolojik bozukluklar ve iyileşmeler  incelenecektir. Ders İçeriği: İmmünolojiye giriş, temel patoloji, farmakoloji, biyokimya, genetik, biyoistatistik ve tıp etiği konuları incelenmektedir.

İyi Hekimlik Uygulamaları  II

Dersin amacı: Tıp fakültesi öğrencilerine, iyi hekimin gereksinimi olan beceri ve tutumun kazandırılmasıdır.

Ders içeriği: Dersin içeriği (i) Bu derste hasta görüşmeleri, klinik ve muayene becerileri, etik ve profesyonel değerler, klinik ziyaretler, tıpta insan bilimleri, kanıta dayalı tıp oturumları yapılmaktadır.

 1. YIL

Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu ( zorunlu, ders kodu: TFT 301)

Dersin amacı: Tıbbi önemi olan mikroorganizmaların tanınması, önemli yapısal özelliklerinin ve hastalık oluşturma süreçlerinin anlaşılması, başlıca tanı ve tedavi yaklaşımlarının açıklanması. Tıbbi önemi olan bakteriler, bakteriyel hastalıklarda patogenez, tanı ve tedavi; tıbbi önemi olan mantarlar, fungal patogenez, tanı ve tedavi; tıbbi önemi olan parazitler, parazitler hastalıklarda patogenez, tanı ve tedavi; tıbbi önemi olan virüsler, viral patogenez, tanı ve tedavi; enfeksiyon hastalıklarında izlenen başlıca belirti ve bulgular.

Ders içeriği: Tıbbi önemi olan bakteriler, bakteriyel hastalıklarda patogenez, tanı ve tedavi;
tıbbi önemi olan mantarlar, fungal patogenez, tanı ve tedavi; tıbbi önemi olan parazitler, paraziter hastalıklarda patogenez, tanı ve tedavi; tıbbi önemi olan viruslar, viral patogenez, tanı ve tedavi; enfeksiyon hastalıklarında izlenen başlıca belirti ve bulgular.

Neoplazi ve hematopoietik sistem hastalıkları ders kurulu (zorunlu, ders kodu: TFT 302)

Dersin amacı: Bu derste neoplazi, hematopoietik ve immün sistem ile ilgili temel bilgilerin ve yaklaşımın verilmesi amaçlanmıştır. Neoplazilerin sınıflandırılması, Benin ve malign neoplazilerin özellikleri, neoplazide etiyoloji, yayılım ve metastaz, kanser epidemiyolojisi ve kanserinin moleküler temelleri, epitelyal, mezenkimal tümörler, deri tümörleri, teratom, santral sinir sistemi tümörleri patolojisi, allerjik, immünolojik ve anaflaktik reaksiyonlar; hemolitik ve demir eksikliği anemisi, aplastik-hipoplastik ve orak hücreli anemi, hematolojik maligniteler, immunopatoloji, kanser biyokimyası ve tedavisi.

Ders içeriği: Neoplazilerin sınıflandırılması, Benign ve malign neoplazilerin özellikleri, neoplazide etiyoloji, yayılım ve metastaz, kanser epidemiyolojisi ve kanserinin moleküler temelleri, epitelyal, mezenkimal tümörler, deri tümörleri, teratom, santral sinir sistemi tümörleri patolojisi, allerjik, immünolojik ve anaflaktik reaksiyonlar; hemolitik ve demir eksikliği anemisi,aplastik-hipoplastik ve orak hücreli anemi, hematolojik maligniteler, immunopatoloji,kanser biyokimyası ve tedavisi.

 

Dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları ders kurulu ( zorunlu, ders kodu: TFT 303)

Dersin amacı: Bu ders kurulunun sonunda öğrencilerin kalp, dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları konularında temel bilgileri öğrenmeleri ve ilgili alanların yaklaşımlarını kazanmaları amaçlanmaktadır. Kurulun içeriği, kalp damar ve solunum sistemi hastalıkların epidemiyolojisi, patolojik bulguları, klinik tanısı, genel tedavi prensipleri ve hastalıklar için kullanılan ilaçların famakolojik etkileridir.

Ders içeriği: Kurulun içeriği, kalp damar ve solunum sistemi hastalıkların epidemiyolojisi, patolojik bulguları, klinik tanısı, genel tedavi prensipleri ve hastalıklar için kullanılan ilaçların famakolojik etkileridir.

Gastrointestinal sistem hastalıkları ders kurulu (zorunlu, ders kodu: TFT 304)

Dersin amacı: Kurul sonunda öğrencilerin GIS hastalıklarının oluş mekanizmalarını ile tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmesi beklenmektedir.

Ders içeriği: Bu ders kurulunda sık görülen sindirim sistem hastalıklarının öncelikle oluş mekanizmaları, septom ve bulguları patolojik verileriyle birleştirmek, tedavi seceneklerini tartışarak sunmak ( ilaç, diyet, cerrahi gibi).

Endokrin ve metabolizma hastalıkları ders kurulu ( zorunlu, ders kodu: TFT 305)

Dersin amacı: Endokrin sistem düzeninin nasıl olduğunu öğretmek Öğrencilerin endokrin hastalıkların patofizyolojisini, klinik ve laboratuar özelliklerini anlamalarını sağlamak Öğrencilerin endokrin hastalığı olan hastaların tanı, ayırıcı tanı ve bakımını öğrenmelerini sağlamak.

Ders içeriği: Hormonların farmakoloji ve farmakokinetik özellikleri, Hipofiz hastalıkları klinik, laboratuar bulguları, tedavileri, Tiroid gland fizyopatolojisi ve tiroid gland hastalıklarının klinik ve laboratuvar özellikleri, patolojik bulguları, tedavide kullanılan ilaçlar, Kalsiyum ve vitamin D metabolizması, vitamin D eksikliğinin klinik ve laboratuar özellikleri patolojik bulguları, tedavide kullanılan ilaçlar, Paratiroid gland hastalıklarının klinik ve laboratuvar özellikleri, patolojik bulguları, tedavide kullanılan ilaçlar, Diabetes mellitus, tipleri, kliniği, komplikasyonları, patolojik bulgular ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, Adrenal gland korteks ve medulla fizyopatolojisi, glandın hastalıklarının klinik ve laboratuar özellikleri, patolojik bulguları, tedavide kullanılan ilaçlar, endokrin sistemin çoklu gland hastalıkları

Nörolojik Bilimler ve psikiyarti hastalıkları ders kurulu (zorunlu, ders kodu: TFT 306)

Dersin amacı: Bu ders kurulunda öğrencilerin santral ve periferik sinir sistemini ile ruh sağlığını ayrıca göz ve kulak, burun, boğaz işlevlerini etkileyen belli başlı hastalıkların patofizyolojik mekanizmalarını, klinik ve radyolojik olarak tanı ve ayırıcı tanılarının nasıl yapıldığını, farmakolojik esaslara göre medikal ve ayrıca cerrahi tedavi yaklaşımlarının temel bilgi ve ilkelerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Ders içeriği: Bu ders kurulunda santral ve periferik sinir sisteminin gelişimsel, enfeksiyoz, vasküler, dejeneratif ve neoplastik hastalıklarının patolojisi, bu sistemleri etkileyen ilaçların temel ve klinik farmakolojisi; erişkinlerde ve çocuklarda sık görülen psikiyatrik ve nörolojik sistemi etkileyen bozuklukların klinik ve radyolojik tanı değerlendirmesi ile medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri, anestezikler, madde bağımlılığı ve ilaç suistimali başlıca konulardır. Ayrıca romatizmal hastalıklar, osteoporoz, tıbbi rehabilitasyon ile kulak-burun-boğaz ve oftalmolojinin temel konuları ele alınmaktadır.

Ürogenital sistem hastalıkları ders kurulu ( zorunlu, ders kodu:TFT 307)

Dersin amacı: Bu derste boşaltım sistemi, meme ve üreme organlarının hastalıklarının epidemiyolojik, etyolojik, patogenetik, klinik ve patolojik özelliklerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Yanı sıra normal-anormal menstrüel düzen, infertilite, kontrasepsiyon, gebelik ve doğum bilgisi verilecektir.

Ders içeriği: Menstrüel siklus, gebelik ve doğum bilgisi, reprodüktif endokrinopatiler, kontrasepsiyon ve infertilite,- Cinsel suç tanımı ve cinsel saldırıya uğrayan kişinin muayenesi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, - Kadın ve erkek cinsiyet hormonları, kontraseptif İlaçlar, anabolik steroidler ve antiandrojenik ilaçlar; diüretikler, - Vulva, vajen, uterus, over hastalıkları ve trofoblastik tümörler, - Meme hastalıkları, - Böbrek fizyolojisinin temel prensipleri, fonksiyonlarının değerlendirilmesi, akut ve kronik renal yetmezlik, proteinüri, asid-baz ve elektrolit bozuklukları,
- Renal glomerüler, tübülointerstisyal ve vasküler hastalıklar, hipertansiyon, sistemik hastalıklarda böbrek, - Konjenital ve kazanılmış ürolojik hastalıklar, obstrüktif üropatiler, ürolitiazis,
Ürogenital tümörler, - Ürogenital sistem radyolojisi ve nükleer üro-nefroloji.

 

Kas-iskelet sistemi hastalıkları ders kurulu (zorunlu, ders kodu:TFT 308)

Dersin amacı: Bu ders kurulunda öğrencilerin kas iskelet sistemini; etkileyen belli başlı hastalıkların patofizyolojik mekanizmalarını, klinik ve radyolojik olarak tanı ve ayırıcı tanılarının nasıl yapıldığını, farmakolojik esaslara göre medikal ve ayrıca cerrahi tedavi yaklaşımlarının temel bilgi ve ilkelerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Ders içeriği: Bu ders kurulunda kas iskelet sisteminin gelişimsel, enfeksiyoz, vasküler, dejeneratif ve neoplastik hastalıklarının patolojisi, bu sistemleri etkileyen ilaçların temel ve klinik farmakolojisi; erişkinlerde ve çocuklarda sık görülen kas iskelet sistemini etkileyen bozuklukların klinik ve radyolojik tanı değerlendirmesi ile medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri, anestezikler, madde bağımlılığı ve ilaç suistimali başlıca konulardır. Ayrıca romatizmal hastalıklar, osteoporoz, tıbbi rehabilitasyon ile kulak-burun-boğaz ve oftalmolojinin temel konuları ele alınmaktadır.

HALK SAĞLIĞI, ADLİ TIP, TIP ETİĞİ, BİYOİSTATİSTİK ( zorunlu, ders kodu:TFT 309)

Dersin amacı: Bu ders kurulunun sonunda öğrencilerin halk sağlığı, biyoistatistik, tıp etiği, adli tıp konularında temel bilgileri öğrenmeleri ve ilgili alanların yaklaşımlarını kazanmaları amaçlanmaktadır.

Ders içeriği: Ülkedeki halk sağlığı sorunları, hastalıklardan korunma, epidemiyoloji, çocuk, kadın ve üreme sağlığı,toplum beslenmesi, bulaşıcı hastalıklar, iş, çevre sağlığı, sağlık yönetimi, geliştirilmesi, ekonomisi, uluslararası sağlık, özürlülük, yaşlılık, kronik hastalıklar, kaza ve yaralanmalardan korunma, afet yönetimi,Biyoistatistik İçeriği; Araştırma planlaması,örnekleme yöntemleri,yeterli örneklem genişliğinin hesaplanması, ilişki çözümlemesi, regresyon, lojistik regresyon ve sağkalım çözümlemesi ile tanı testlerinin değerlendirilmesi,Tıp Etiği İçeriği; Yaşamın başı ve sonu, araştırma ve yayınlar,organ aktarımları, genetik alanlarındaki etik konu ve sorunlar, klinik-etik karar verme ve ilgili alanlarda uygulanması,hasta hakları ve etikolegal düzenlemeler açısından incelenmesi,Adli Tıp İçeriği; Adli bilimlere giriş, adli otopsi, ölüm ve ilgili kavramlar,asfiksili ölümler, kafa travmalarına bağlı yaralanma ve ölümlerin değerlendirilmesi, insan hakları ihlali olgularına yaklaşım.

 1. YIL ( Stajlar)

İç hastalıkları ( zorunlu, ders kodu:401)

Dersin amacı: Derslerde öğrenciye kazandırılmak istenen teorik bilgilerin uygulama alanlarının pratik yaklaşımlarla öğrenciye kazandırılması.

Ders içeriği: Dersler; Gerekli teorik bilgilerin kazandırılması ve bu bilgilere dayanılarak hastaya pratik yaklaşımları içermektedir. Erişkin bir bireyi bütün olarak değerlendirerek hikayesini alıp, fizik muayene yapmak, Ön ve ayırıcı tanılarını oluşturmak, Laboratuar tetkiklerini, maliyet-etkinlik, hastalığın tanısına katkısı ve tetkikin performansını göz önüne alarak isteyip yorumlamak, Akut dahili sorunları ve Kronik hastalıkları yönetmek ve Koruyucu hekimlik yaklaşımlarını uygulayabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla küçük grup tartışmaları, hasta başı eğitim ve uygulamaları içerir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ( zorunlu, ders kodu:TFT 402)

Dersin amacı: Bu stajın sonunda öğrenciler büyüme ve yaşlara göre büyümenin değerlendirilmesi, normal mental motor gelişim basamakları ve değerlendirilmesi, yaş gruplarına göre beslenme, aşılama ve aşı takvimi, yenidoğan fizyolojik özellikleri, bakımı, yeniden canlandırma ilkeleri, normal puberte gelişiminin değerlendirilmesi, toplumda sık görülen kalıtsal hastalıkların önlenmesi için danışmanlık verilmesi konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olurlar. Ayrıca çocukluk çağı hastalıklarını tanı, ayrıcı tanı, tedavi ve izlemlerini yapabilirler.

Ders içeriği: Staj çalışmaları sabah saat 8.40 ta başlar ve öğleden sonra saat 16.00 a kadar devam eder. Stajyerler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servislerindeki hastaları öğretim üye ve yardımcılarının denetimi altında takip ederler. Bu stajlar kapsamında hikaye alma ve temel muayene yöntemlerini kapsayan Prepödotik eğitimi ve uygulaması, teorik dersler, küçük grup tartışmaları, hastabaşı eğitimi ve klinik-patolojik konferanslar yer alır. Ayrıca anabilim dalı tarafından düzenlenen rutin eğitim toplantılarına katılırlar.

Genel Cerrahi (zorunlu,ders kodu: TFT 403)

Dersin amacı: Sık karşılaşılan cerrahi hastalıkları ve tedavi yöntemlerini tanımlamak, cerrahi hastasını hikaye alma, fizik muayene ile değerlendirmek, gerekli tanı yaklaşımlarını tanımlayabilmek, temel cerrahi becerileri ve etik duyarlılık kazanmak.

Ders İçeriği: Yukarıda tanımlanan amaçlara ulaşmak için teorik ve pratik dersler verilecek ve cerrahi uygulamalara öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır.

Kadın hastalıkları ve doğum (zorunlu, ders kodu: TFT 404)

Dersin amacı: obstetrik ve jinekolojide temel bilgi ve becerileri kazandırmak.

Ders içeriği: obstetrik ve jinekolojide kavramlar,  gebelik takibi ve obstetrik komplikasyonlar, normal ve operatif doğum, normal reproendokrinolojik siklus, reproendokrinopatiler ve kontrasepsiyon, benign ve malign jinekolojik patolojiler, adölesanda ve menopozal dönemde karşılaşılabilecek, jinekolojik-endokrinolojik problemler, jinekolojide enfeksiyonlar ve tarama testleri, jinekolojik ve obstetrik operasyonlar.

Farmakoloji (zorunlu, ders kodu:TFT 405)

Dersin amacı: Kişisel ilaç listesini kullanarak tam ve doğru bir reçete yazabilmek.

Ders içeriği: Dersler; K-ilaç listesi kavramları ile iyi reçete yazma bilgilerin kazandırılması ve bu bilgilere dayanılarak hastaya tedavi düzenlenmesini içermektedir.

5.YIL ( STAJLAR)

Klinik Etiği (zorunlu, ders kodu: TFT 501)

Üroloji (zorunlu, ders kodu: TFT 517)

Dersin amacı: Bu staj sonunda öğrenciler ürolojik hastalıkları tanımlama, ürolojik muayene, ürolojik hastalıklara özel sorgulama ve araştırma, hastalık tanılarına yönelik laboratuvar ve radyolojik araştırma yöntemlerini bilme, temel tedavi algoritmalarini geliştirebilme, ürolojik acilleri tanımlama ve müdahale edebilme yetilerini geliştirecektir.

Ders içeriği: Poliklinik ve servis hastalarını, tanı başlangıcından tedavi planının uygulanmasına kadar geçen süre içerisinde değerlendirerek ayırıcı tanı yapabilme ve tanı/tedavi algoritmasının geliştirilme ilkelerini öğrenmek.

Ortopedi ve travmatoloji (zorunlu, ders kodu: TFT 511)

Dersin amacı: Erişkin ve çocuklardaki temel kas iskelet sistemi hastalıklarına yönelik tanı ve tedavi becerilerini kazandırmaktır.

Ders içeriği: Hareket sistemine giriş, travmalı hastaya yaklaşım, kırık iyileşmesi ve genel tedavi pernsipleri, kırık komplikasyonları, üst ekstremite ve alt ekstremite kırıkları, çıkıklar, pediatrik vertebra, septik artrit, gelişimsel kalça displazisi, pes planus, ayak deformiteleri, fonksiyonel ve angüler deformiteler, periferik sinir yaralanmaları, periferik sinir sıkışma sendromları, osteroarit, skolyoz ve kifoz, kemik tümörleri, diabetik ayak ve gangren, spor yaralanmaları, avasküler nekroz.

Nöroloji (zorunlu, dersin kodu: TFT 508)

Dersin amacı: Bu ders sonunda öğrenciler, nörolojik muayeneyi öğrenerek nörolojik hastalıklar konusunda klinik verileri değerlendirebilecek, karşılaşılacak benzer durumlarda bilgiye ulaşabilecek ve durumla ilgili karar verebilecek bilgi ve beceriyi, nörolojik problemleri olan hastalara yönelik girişimleri yapabilecek beceriyi ve uygun tutumu geliştireceklerdir.

Ders içeriği: Nörolojik hastalığa ait semptomları tanımlamak ve hikaye almak, Nörolojik muayene yapmak, Nörolojik semptomların nöroanatomik lokalizasyonlarını tanımlamak, nörolojik Hastalıkları sınıflamak (epilepsi, serebrovasküler hastalıklar, multipl skleroz, hareket bozuklukları, demans, myastenia gravis, myopatiler, ataksik bozukluklar, nöro-oftalmolojik hastalıklar, kranial sinir disfonksiyonları, periferal nöropatiler, SSS infeksiyonları), Nörolojik Hastalıklara ait ayırıcı tanı yapabilmek, nörolojik acilleri tanımlamak ve tanımak, nörolojik acillerde tedavi planı yapabilmek için gerekli çalışmalar.

Adli Tıp (zorunlu, dersin kadu: TFT 506)

Dersin amacı: Adli tıp ve adli bilimler hakkında temel bilgi verilmesi, ülkemizdeki adli tıp uygulamaları, adli otopsi, adli olgu muayenesi ve adli rapor hazırlanmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Ders içeriği: Adli tıp ve adli bilimlerin tanımı, Temel adli tıp uygulamaları ve hekimin kriminal olgulardaki rolü, Ölüm fizyopatolojisi ve ölüm zamanının değerlendirilmesi, Adli otopsi uygulamaları.

Kanıta Dayalı Tıp (zorunlu, dersin kodu: TFT 505)

Dersin amacı: On beş iş gününden oluşan bu stajın sonunda öğrenciler, hasta tanı ve tedavisinde bilgiye ulaşma ve  uygulama,       bilgilerin        entegrasyonu, eleştirel düşünme ve kanıta dayalı karar verme konularında tıbbi literatürü etkin olarak kullanabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazanacaktır.

Ders içeriği: Kanıta dayalı tıp felsefesi hakkında bilgi sahibi olacak, kanıtlara ulaşma yolları ile ilgi bilgi ve beceri kazanacak, farklı    araştırma tiplerinden sağlanan kanıtların hiyerarşisini tanımlayabilecek, morbiditenin ölçülmesi, araştırma tipleri ve araştırmalardan elde edilen ölçütler hakkında bilgi sahibi olacak, nedensellik ile ilgili kriterleri sayabilecek, deneysel çalışmalarda kullanılan yöntem ile ilgili bilgi sahibi olacak ve deneysel çalışmaları eleştirel değerlendirme becerisini kazanacak, zarar çalışmalarında kullanılan yöntem ile ilgili bilgi sahibi olacak ve zarar çalışmalarını eleştirel değerlendirme becerisini kazanacak, geçerlik ve güvenirlik ile ilgili kavramlar ve bunların klinikte kullanımı konusunda bilgi sahibi olacak, yaşam tablosu ve sağkalım analizi kavramlarını tanımlayabilecek, kanıtları prognoz açısından doğru olarak değerlendirecek ve hastalarının tedavisini yönlendirirken prognoza ilişkin kanıtları kullanabilme konusunda bilgi sahibi olacak, araştırma sonuçlarının yanlış yorumlanması, yan tutma ve örnekleme hatası hakkında bilgi sahibi olacak, araştırma sonuçlarını yorumlayabilmek için güven aralıklarını değerlendirebilecek, Ho ve H1 hipotezlerini oluşturabilecek, Tip 1 hata,Tip 2 hata ve gücü tanımlayabilecek ve p değerini yorumlayabilecektir.

 

Dermatoloji (zorunlu, dersin kodu: TFT 502)

Dersin amacı: Deri ve zührevi hastalıklar kapsamında değerlendirilen sağlık problemlerinin ayırt edilmesini sağlamak

Deri, deri ekleri (saç ve tırnak), oral ve genital mukoza tutulumu yapan durumlar ile cinsel yolla bulaşan ve deri bulgusu olan hastalıkların tanı ve tedavilerinin öğretilmesi

Özellikle ülkemizde sık rastlanan deri hastalıklarına tanı koyacak ve tedavi edecek düzeyde, az rastlanan

hastalıkları ise tanıyacak ve gerekli yerlere yönlendirecek düzeyde bilgilendirmek ve eğitmek

Ders içeriği:  Derinin yapısı, fonksiyonları ve elementer lezyonlar, derinin sık görülen bakteriyel, paraziter, mantar ve viral hastalıkları, derinin sık görülen iyi huylu ve kötü huylu tümörleri, derinin alerjik hastalıkları, derinin papüllü skuamlı ve büllü hastalıkları, akne vulgaris ve rozasea, derinin sık görülen pediatrik dermatozları.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon (zorunlu, dersin kodu:TFT 513)

Dersin amacı: Rehabilitasyon kavramı, yaşam kalitesi kavramı, Kas iskelet sistemi ağrılarının, romatizmal hastalıkların, muayene yöntemleri, tanı ve tedavileri, nörolojik ve ortopedik sekellerin rehabilitasyonu hakkında bilgi sahibi olmak.

Ders içeriği:  Serebral palsi, spinal kord lezyonlarında rehabilitasyon, sero-pozitif artropatiler ve romatoid artrit, elektronörodiagnoz, rehabilitasyonda ortez ve protezler, üst ekstremite ağrıları, osteoartrit, nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar, hemipleji, multiple skleroz, parkinson
hastalığının rehabilitasyonu, kristal depo hastalıkları, nörolojik rehabilitasyon, osteoporoz ve metabolik kemik hastalıkları, seronegatif spondiloartropatiler, kas-iskelet sisteminde görüntüleme, eklem dışı romatizma, bel ve boyun ağrıları rehabilitasyonda ortez ve protezler, periferik sinir hastalıkları ve EMG, ağrı patofizyolojisi, sınıflandırması ve tedavisi, yaşam kalitesi ve temel rehabilitasyon prensipleri, terapötik egzersizler ve spor hekimliği, dejeneratif eklem hastalıkları, romatizmal hastalıklarda ilaç kullanımı, inflamatuar eklem hastalıkları, kas-iskelet sistemi muayene yöntemleri.

Nükleer tıp (zorunlu, dersin kodu: TFT 509)

Ders içeriği:  Nükleer tıbba giriş ve pulmoner-kardiyovasküler sistem hastalıklarında nükleer tıbbın yeri, nefroürolojide nükleer tıp uygulamaları, nükleer tıbbın onkoloji ve endokrin hastalıklarında rolü.

Acil tıp ( zorunlu, dersin kodu: TFT 504)
Dersin amacı:   Acil Tıp'ı tanımak ve Acil Servislerde en sık karşılaşılan durumların tanı ve tedavi bilgi ve becerilerini geliştirmek ve öğrenilenleri pratik olarak uygulayabilmek.

Ders içeriği:  Acil Tıp ana konuları.

Göz (zorunlu, dersin kodu: TFT 510)

Dersin amacı:   Göz hastalıklarının tanısının, ayırıcı tanısının yapılabilmesi, göz hastalıklarının ağırlık derecesinin değerlendirilmesi yetisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ders içeriği:  Bu ders kapsamında pratisyen bir hekimin karşısına çıkan göz hastalıklarını değerlendirme, ayırıcı tanısını yapma ve göz yapılarını temel olarak değerlendirme bilgilerinin verilmesi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Radyoloji (zorunlu, dersin kodu: TFT 515)

Dersin amacı:   Travma radyolojisi ve akciğer radyogramlarının değerlendirilebilmesi için gerekli temel bilgilerin stajyere kazandırılması. 2. Tanısal - girişimsel radyolojide ve nükleer tıpta kullanılan tetkiklerin ve işlemlerin stajyere tanıtılması ve radyolojik algoritmanın doğru kullanılabilmesi için temel bilgilerin kazandırılması.

Ders içeriği:  Toraks Radyolojisinin ana hatları, hepatobilier - gastrointestinal ve ürogenital sistem radyolojisinin anahatları, meme radyolojisinin anahatları, eklem hastalıklarına radyolojik yaklaşım, kas-iskelet sistemi travmasına radyolojik yaklaşım, nörogörüntüleme, kardiyovasküler radyolojinin anahatları, vasküler ve nonvasküler girişimsel radyolojinin anahatları, pediatrik görüntüleme, radyasyon etkileri ve güvenliği, kontrast maddeler ve yan etkileri.

Kulak Burun Boğaz ( zorunlu, dersin kodu: TFT 512)

Dersin amacı:   Baş- Boyun bölgesindeki konjenital, enfeksiyöz ve neoplastik hastalıkların klinik bulguları, ayırıcı tanısı ve tedavi prensiplerini öğretilmesi amaçlanmıştır.

Ders içeriği:  Kulak burun boğaz acilleri, burun kanaması, kulak ağrısı ve akıntısı, baş dönmesi, burun tıkanıklığı ve akıntısı, nefes darlığı, boyun kitleleri, işitme kayıpları, boğaz ağrısı, yüz felci, horlama, ses kısıklığı sebepleri.

 

Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi (zorunlu, dersin kodu: TFT 514)

Dersin amacı:   Erişkin psikiyatrisi alanındaki hastalık belirtileri, tanı, ayırıcı tanı, muayene usulleri ve tedavi yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak; çocuk ve adolesanın psikolojik özelliklerini tanımlamak ve gelecekte olası psikiyatrik bozukluklar ve bunların önlenmesi ile ilgili planlama yapabilmek için gerekli bilgi ve yetkinliği kazandırmak.

Ders içeriği:  Psikiyatriye giriş, psikiyatrik belirtiler ve muayene, şizofreni ve diğer psikozlar, duygulanım bozuklukları, somatoform bozukluklar, deliryum, demans ve diğer kognitif bozukluklar, diğer nöropsikiyatrik hastalıklar, bunaltı bozuklukları ve obsesif kompulsif bozukluk, bedensel hastalıklarda görülen ruhsal bozukluklar, davranışın nörobiyolojisi, alkol ve madde kullanım bozuklukları, yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, psikiyatrik aciller, psikososyal tedaviler, kişilik bozuklukları, psikiyatride somatik tedaviler, uyku bozuklukları, hasta örnekleriyle tedavi uygulamaları, hasta tartışmaları, vizitler.

 

Radyasyon Onkolojisi ( zorunlu, dersin kodu: TFT 516)

Dersin amacı:   Radyasyon onkolojisi kliniğinde hasta değerlendirme, tedavi planlama ve tedavinin verilmesi süreçlerinin kavranması amaçlanmıştır.

Ders içeriği:  Radyoterapi fiziği, radyobiyoloji, SSS tümörleri, GİS tümörleri, GÜS tümörleri, Jinekolojik tümörler, lenfomalar, meme kanseri, toraks tümörleri, pediatrik tümörler, baş-boyun kanserleri, sarkomlar, palyatif radyoterapi.

SEÇMELİ STAJLAR

 • Kardiyovaskuler Cerrahi: Öğrenciler birinci basamak sağlık hizmetlerinde karşılaşacakları kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavileri hakkında fikir sahibi olacak ve arteryel-venöz sistem hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini öğreneceklerdir.

Romatizmal kalp kapak hastalıkları ve cerrahisi staj içeriği:
2. Asiyanotik konjenital kalp hastalıkları ve cerrahisi
3. Siyanotik konjenital kalp hastalıkları ve cerrahisi
4. Koroner arter hastalıkları ve cerrahisi
5. Aort anevrizma ve diseksiyonu cerrahisi
6. Periferik arter hastalıkları ve akut arteryel emboli tedavisi
7. Venöz yetmezlik, varis ve derin ven trombozu tedavisi
8. Kalp tranplantasyonu

 • Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi: Stajın amacı plastik cerrahiyi ilgilendiren konuların genel hatlarıyla öğrenilmesi, hasta spektrumu hakkında bilgi sahibi olunması, bu spektrum dahilindeki hastaların doğru merkezlere, doğru zamanlama ile yönlendirme alışkanlığının kazanılmasıdır.

Hikaye alarak ve genel/lokal fizik muayene yaparak Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi?yi ilgilendiren hastalıklarda ve özellikle acil koşullarda başvuran travma hastalarında tanı, ayırıcı tanı yapmak ve temel tedavi ilkelerini öğrenmek.
Staj süresince verilen dersler:
Ana konular:
Plastik Cerrahiye Giriş, Plastik Cerrahide Temel Prensipler, Greftler, Flepler, Çeşitleri ve Kullanım Alanları, Deri Tümörleri, Vasküler Anomaliler, Maksillofasiyal Yaralanmalar ve Tedavileri, Dudak Yarıkları, Damak Yarıkları, Velofaringeal Yetmezlik, Yanıklar, Sekelleri ve Tedavileri, Fonksiyonel El Anatomisi, El Travmaları ve İnfeksiyonları, Doğumsal El Anomalileri, Ürogenital Anomaliler, Biyomateryaller
Ek konular:
Rinoplasti, Meme Estetiği, Vücut Kontur Estetiği, Periorbital Bölge Estetiği, Liposuction, Kraniofasiyal ve Maksillofasiyal Deformiteler, Yüz ve Çene Estetiği, Yüz Kontur Deformiteleri

 • Çocuk Cerrahisi: Bu stajın amacı çocuklarda cerrahi tedavi gerektiren solunum sistemi, gastrointestinal sistem ve genitoüriner sistem hastalıklarını tanımlamak, karın ağrısı nedenlerini çocuklarda cerrahi tedavi gerektiren solunum sistemi, gastrointestinal sistem ve genitoüriner sistem hastalıkları, çocuklarda karın ağrısı, akut karın, çocuklarda travma, çocuklarda görülen intraabdominal, torakal ve mediastinal kitleler ve çocuklarda sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları. tanımlamak ve travmaya genel yaklaşımı öğretmektir.

 

 • Beyin Cerrahisi: 1) Serebrovasküler cerrahi, 2) Spinal cerrahi, 3) İntrakranial Basınç artışı ve Herniasyonlar, 4) Tümörler, 5) Kafa travmaları, Pediatrik nöroşirürji ve 7) Periferik sinir cerrahisi alanlarındaki
  Temel Nöroşirürji bilgilerinin öğrencilere kazandırılması.

 

 • Anestezi:

 

 

 1. YIL ( İntörnlik yılı)

Acil Tıp (zorunlu, ders kodu:TFT 601):

Dersin Amacı: Acil Tıp alanında sık rastlanan durumların tanı, tedavi ve yönetim süreçlerinde gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması.

Ders İçeriği:

-Hasta bakımı
a-Temel sorunlara odaklı doğru öykü alma ve fizik muayene yapmak
b-Yaşamı tehdit eden hastalıklar ve durumları hemen tanıma
c-Hasta değerlendirmesi ve tedavisinde beceriler
d-Prosedürlerde beceriler
2-Tıbbi Bilgi
3-Uygulama tabanlı öğrenme
4-Bireyler arası ilişkiler ve iletişim becerileri
a-Hümanistik nitelikler
1- Hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişim becerisi
2- Tüm hastalara karşı şefkatli ve önyargısız yaklaşım gösterme
3- Sağlık ekibi içinde meslektaşlarla uyum içinde çalışma
b- Sunum becerileri
5-Profesyonellik
6-Güncel sağlık sisteminin gereklerine dayalı uygulama

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (zorunlu, ders kodu: TFT 603):

Sağlam çocuğun izlenmesi ve gelişim basamaklarının değerlendirilmesi, hasta bir çocuğun öyküsünün alınması, fizik muayenesinin yapılarak olası tanılara yönelik laboratuvar testlerinin istenmesi, yorumlanması ve sonucunda hastanın tedavi planının yapılması ve yürütülmesidir. Klinik karar verme ve yönetim süreçlerini kanıta dayalı tıp uygulamaları rehberliğinde değerlendirmek.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında mezuniyet öncesi internlik eğitiminde internler denetim altında aktif olarak hasta hazırlama, bakımı, yönetiminden sorumludurlar.

Dahiliye (zorunlu, ders kodu: TFT 604):

Derslerde öğrenciye kazandırılmak istenen teorik bilgilerin uygulama alanlarının pratik yaklaşımlarla uzman hekim gözetiminde öğrenciye kazandırılması. B İntern bu kapsamda: Erişkin bir bireyi bütün olarak değerlendirerek hikayesini alıp, fizik muayene yapar. Ön ve ayırıcı tanılarını oluşturur. Laboratuar tetkiklerini, maliyet-etkinlik, hastalığın tanısına katkısı ve tetkikin performansını göz önüne alarak ister ve yorumlar. Akut dahili sorunları yönetir,Kronik hastalıkları yönetir ve Koruyucu hekimlik yaklaşımlarını uygulayabilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum (zorunlu, ders kodu: TFT 602):

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda mezuniyet öncesi internlik eğitiminde internler denetim altında aktif olarak hasta bakımından sorumludurlar Bu kapsamda  Temel jinekolojik ve obstetrik hasta öyküsü alabilir, gebe muayenesi ve jinekolojik muayeneyi uygulayabilir.

Halk Sağlığı (zorunlu, ders kodu: TFT 606):

İnternlerle halk sağlığı sorunları, hastalıklardan korunma, epidemiyoloji, çocuk, kadın ve üreme sağlığı, toplum beslenmesi, bulaşıcı hastalıklar, iş, çevre sağlığı, sağlık yönetimi, geliştirilmesi, ekonomisi, uluslararası sağlık, özürlülük, yaşlılık, kronik hastalıklar, kaza ve yaralanmalardan korunma, afet yönetimi alanlarında yetkinlik geliştirmeleri için öğrencilere yardımcı olma.

Genel Cerrahi (zorunlu, ders kodu: TFT 607):

Psikiyatri (zorunlu, ders kodu: TFT 605):

Seçmeli Stajlar ( TFT 608 ve TFT 609)

Öğrenci bu rotasyonu herhangi bir tıp dalında yapabilir.

Ek Bilgiler
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Tıp Fakültesi ilk üç yılında öğrencilere çoktan seçmeli yazılı sınavlar, pratik laboratuvar sınavları yapılır. I., II. ve III. yılda her ders kurulunun sonunda ders kurulu sınavı yapılır. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar ders kurulu sınav notu olarak işlenir.  Yine I., II. ve III. yılda, her akademik yılın sonunda ders kurullarının tümünü içeren final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not ders kurulları final sınavı notu olarak işlenir. Öğrenci ders kurulu sınavlarından başarılı olması yetmez, sene sonundaki sınavdan da başarılı olmak zorundadır.

IV. ve V. sınıf stajlarında çoktan seçmeli yazılı sınavlar, yapılandırılmış klinik sınavlar ve sözlü sınavlar uygulanmaktadır. IV. ve V. yılda her stajın sonunda o staj eğitim içeriğini kapsayan staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır.

VI. sınıf yani intörnlük döneminde öğrencilerin başarısı; her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir.

NOTLANDIRMA ŞEMASIVE NOTLAR

YüzdeNotNot puan aralıkları
90-100AA4,00(mükemmel)
80-89BA3,50 – 3,95(mükemmel)
70-79BB3,00 – 3,45(çok iyi)
60-69CB2,50 – 2,95(çok iyi)
50-59CC2,00 – 2,45(iyi)
45-49DC1,50 – 1,90(başarısız)
40-44DD1,00 – 1,40(başarısız)
35-39FD0,50 – 0,90(başarısız)
0-34FF0,00(başarısız)

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 280 Yakın Doğu Üniversitesi kredisini tamamlaması ve aldığı tüm derslerden başarılı olması gereklidir. Yakın Doğu Üniversitesi kredi sistemi teorik ve pratik derslere göre düzenlenmiş bir not sistemidir (https://neu.edu.tr/rektorluk-ve-idari-personel/yonetmelikler/lisans-egitim-ogretim-yonetmeligi/?lang=tr). Bu kredi Avrupa Kredi ve Transfer Sistemi (AKTS) cinsinden 360 AKTS’ye denktir.

Program Şekli

Tam zamanlı

Program Sorumlusu

Prof. Dr. Gamze Mocan

Dekan

E-posta: [email protected]

Değerlendirme Anketleri

Hazırlık aşamasında