Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç ve Hedeflerimiz

 

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNİN EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE HİZMET ÖĞELERİNE İLİŞKİN KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİ

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6 yıllık eğitimin tamamını kendi bünyesinde veren tek Tıp Fakültesi olup Barış Harekâtı’nın 34. yılı olan 20 Temmuz 2008 tarihinde açılmış ve ilk kez 7 Ekim 2008 tarihinde eğitim/öğretime başlamıştır.

Kuruluş amaç ve hedefleri doğrultusunda kurumsallaşmasını ve yapılanmasını geliştirerek Türkiye’de kabul gören, Orta Doğu Ülkeleri ile diğer birçok yabancı ülkede de tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk tıp fakültesi vasfını kazanmıştır.  Fakültemiz eğitim, hizmet ve araştırma konularında kuruluştaki kurumsal amaçları, 2020 yılında gözden geçirmiş ve iç ve dış paydaşları ile paylaşmıştır. Onlardan gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

1: EĞİTİM ÖGESİ

AMAÇ: Üst düzey tıp eğitimi vererek ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici hekimler yetiştirmek, fakültenin eğitiminin nitelik ve niceliğini geliştirmek, alt yapı koşullarını iyileştirmek, mezuniyet öncesi ve uzmanlık eğitimi programlarını hazırlamak amaçlanmıştır.

HEDEFLER

 1. Fakülte’nin hedeflerine uygun eğitim programının yürütülmesi ve bu yolla iyi hekim, sağlık savunucusu, bilim insanı, iletişimci, ekip üyesi ve liderlik vasıflarına ve yönetim becerilerine haiz olan hekim yetiştirilmesi
 2. Toplumun öncelikli sağlık sorunlarının saptanması ve eğitim programlarında bu sorunlara yer verilmesi
 3. Fakülte’nin eğitim programlarının Türkiye Ulusal Çekirdek Eğitim programını (UÇEP) içermesi, öğrenme hedeflerinin Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (KKTC YYÇ) ile uyumlu olarak hazırlanması
 4. Öğretim üyelerinin eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında etkin rol almasının sağlanması
 5. Öğretim üyelerinin eğitici niteliklerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi
 6. Tıbbi konularda “evrensel değerlerin” ve “bilimsel gelişmelerin” yakalanması ve eğitimin her aşamasında kanıta dayalı tıp uygulamalarına ağırlık verilmesi
 7. Fakültenin akademik eğitim programlarının ulusal ve uluslararası standartlara yükseltilmesi
 8. Öğrenci değişim programlarının özendirilmesi
 9. Eğitimde modern yöntem ve teknolojilerin kullanılması, öğrenci merkezli eğitime öncelik verilmesi
 10. Çoklu ve etkin ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılması ve hedefe ulaşma durumunun değerlendirilmesi
 11. Eğitim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için aktif çalışma ile etkin bir program değerlendirme sisteminin yürütülmesi
 12. Sosyal, kültürel, psikolojik, akademik ve kariyer danışmanlık sisteminin gereksinimler doğrultusunda sürekli güncellenerek ve iyileştirilerek yürütülmesi
 13. Öğrencilerin kendilerini geliştirecek sosyal ve bilimsel etkinliklerinin arttırılması
 14. Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyonun sağlanması
 15. Mezuniyet sonrası eğitim programlarının düzenlenmesi
 16. Sürekli tıp eğitimi konferansları düzenlenerek öğretim üyeleri ve öğrencilerin tıbbi genel kültürlerinin artırılması
 17. Toplumun sağlık ve sosyal yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunulması
 18. Sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde sağlık ve sosyal sorumluluk projelerin yürütülmesi

2: ARAŞTIRMA ÖGESİ

Hekimin bir başka görevi de araştırmacı olmaktır. Zira tıp disiplini sürekli yeni gelişmelerin ve keşiflerin ve buluşların yaşandığı, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetin çok fazla olduğu bir alandır.

Fakültemiz’den mezun olan hekimler;

 1. Sağlığın korunması,
 2. Hastalıkların nedenleri,
 3. Hastalıkların sonuçları ve tedavisi konularında yapacakları araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkı yapacak ve sağlık politikalarına yön vereceklerdir.

Fakültemiz bilimsel çalışmaları destek politikalarını sürdürmekte ve geliştirmektedir. Bu prensipler doğrultusunda amaç ve hedefleri aşağıda verilmiştir.

AMAÇ: Başarılı, yetenekli ve yaratıcı bilim insanlarını bir araya getirerek multi-disipliner ve inter-disipliner çalışmalara olanak sağlanması ve desteklenmesi, bilim insanlarını desteklerken, birikimleri üst üste yapılandırıp daha büyük başarılara imza atabilmek, Fakültemiz birimleri arasındaki iş birliğini teşvik ederek olası en iyi uygulamaların bir araya getirilmesi ve birçok farklı konuda standart belirleyici çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

HEDEFLER:

 1. Ülkemiz için öncelik taşıyan ve dünya bilimi ile eş zamanlı gelişmekte ve güncel olan alanlarda, ortak çalışmaya dayalı bilimsel potansiyelin bir araya getirilmesi, desteklenmesi ve bilimsel üretimi ile yaratıcılığın geliştirilmesi, farklı Üniversiteler ve Fakültelerle iş birliği yapılması, öğretim üyesi ve öğrencilerin bu konuda teşvik edilmesi
 2. Fakültemiz ve Üniversitemiz Araştırma Merkezlerinde, seçilen alanlarda uluslararası düzeyde değer taşıyan ve özgün sonuçları ile dünya bilimine katkı sağlayacak olan seçkin araştırmaların desteklenmesi
 3. Fakültenin bilimsel saygınlığının ulusal ve uluslararası ölçekte öngörülen üst düzeylere taşınması, Üniversitemizin ve halkımızın gelişmesi için yapılan çalışmaların artırılması, laboratuvarları geliştirme çalışmaları ile işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi, uluslararası olan Üniversitemizi uluslararası sıralamada yüksek düzeylere çıkarmak için teşviklerin artırılması
 4. Fakültemizde sürdürülmekte olan mezuniyet sonrası çalışmaların bilimsel düzeyinin gelişmesine katkı sağlanması ve Ülkemizde bilimsel gelişme için gerek duyulan araştırmacı gücünün nicelik ve nitelik açısından yükselmesinin desteklenmesi ve öğrencilerin Fakültemizde yapılan bilimsel araştırmalara katılmasının sağlanması
 5. Saygın yurtdışı kuruluşlarla bilimsel iş birliğini geliştirerek, Fakültemizin ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarında daha fazla yer alabilmesi
 6. Mevcut araştırma alt yapısının ve maddi olanaklarının daha verimli ve üretken kullanımının sağlanması
 7. Fakültemiz ve üniversitemizin uygulama ve araştırma merkezleri, araştırma ve analiz laboratuvarları ve diğer birimleri arasındaki ilişkileri geliştirerek, ortak kullanımının sağlanması, girişimcilik, projelere destek ve fikri mülkiyet hakları ve lisanslama konusunda eğitim, çalıştay, kongre, kurs, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlenmesi
 8. Öğretim üyelerinin / elemanlarının, öğrencilerin ve idari personelin yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine/geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

3: HİZMET ÖGESİ

AMAÇ: Toplum sağlığını ilgilendiren, en ileri düzeydeki sağlığı geliştirme, koruma, tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, gereksinim ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmaktır.

HEDEFLER

 1. Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalarına destek olmak üzere, sağlık hizmeti uygulama birimleri veya üniteleri kurulmasının sağlanması
 2. Toplum sağlığını ilgilendiren, en ileri düzeydeki sağlığı geliştirme, koruma, tanı ve tedavi yöntemlerinin, gereksinim ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı, modern bir sağlık hizmeti olarak sunulmasının sağlanması
 3. Toplum sağlığını ilgilendiren, en ileri düzeydeki sağlığı geliştirme, korunma, tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırmalar yapılması
 4. Toplumu ilgilendiren konularda hem uzmanlara hem de halka eğitim verilmesi