Yetkinliklerimiz/Yeterliliklerimiz

Önceki Yetkinliklerimiz/Yeterliliklerimiz Belgesi – Eylül 2015

________________________________________________________________________________

Güncellenmiş Yetkinliklerimiz/Yeterliliklerimiz Belgesi – Şubat 2021

 

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARININ YETKİNLİK VE YETERLİLİKLERİ

YETKİNLİK ALANI-1 / Mesleki Uygulamalar
YETKİNLİK 1.1. Sağlık Hizmeti Sunucusu
Yeterlik 1.1.1. Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlıkhizmeti sunumunda kullanır.
Yeterlik 1.1.2. Hasta yönetiminde, dil, din, ırk ve cins ayrımıgözetmeden bireyin sosyodemografik vesosyokültürel geçmişini de dikkate alanbiyopsikososyal bir yaklaşım gösterir.
Yeterlik 1.1.3. Sağlık hizmeti sunumunda, bireylerin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeyi önceler.
Yeterlik 1.1.4. Sağlığı etkileyen bireysel, toplumsal, sosyal ve çevresel faktörleri dikkate alarak; sağlıklılık durumunun sürdürülmesi ve geliştirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yapar.
Yeterlik 1.1.5. Hedef kitlenin özelliklerini, ihtiyaçlarını vebeklentilerini tanıyarak, sağlıklı/hasta bireylereve yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlıkeğitimi verir.
Yeterlik 1.1.6. Sağlık hizmet sunumunda, koruma, tanı, tedavi,takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli,akılcı ve etkin yaklaşım gösterir.
Yeterlik 1.1.7. Tanı, tedavi, takip ve rehabilitasyonsüreçlerinde, girişimsel ve/veya girişimselolmayan uygulamaları hasta için güvenli veetkin bir biçimde gerçekleştirir.
Yeterlik 1.1.8. Hasta ve çalışan sağlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar.
Yeterlik 1.1.9. Sağlık hizmet sunumunda, sağlığa etki edengerek bölgesel ve küresel ölçekteki fiziksel vesosyoekonomik çevreye ilişkin değişiklikleri,gerekse de kendisine başvuran kişilerin bireyselözellik ve davranışlarındaki değişimleri gözönünde bulundurur.

 

 

 

YETKİNLİK ALANI-2 / Mesleki Değerler ve Yaklaşımlar
YETKİNLİK 2.1. Mesleki Etik ve Profesyonel İlkeleri Benimseyen
Yeterlik 2.1.1. Mesleğini yürütürken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır.
Yeterlik 2.1.2. Mesleğinin gerektirdiği etik ilkeler ile hak veyasal sorumluluklar çerçevesinde görev ve yükümlülükleri yerine getirir.
Yeterlik 2.1.3. Hastanın bütünlüğünü dikkate alarak, yükseknitelikli sağlık bakımı sunma konusunda kararlıdavranışlar gösterir.
Yeterlik 2.1.4. Mesleki uygulamalarındaki performansını, duygularını ve bilişsel özelliklerini de göz önündebulundurarak değerlendirir.
YETKİNLİK 2.2. Sağlık Savunucusu
Yeterlik 2.2.1. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için, sosyal güvenirlik ve sosyal yükümlülük kavramlarını göz önünde bulundurarak, sağlık hizmet sunumunu geliştirmeyi savunur.
Yeterlik 2.2.2. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için birey ve toplum sağlığı ile ilgili hizmet sunumu, eğitim ve danışmanlık süreçlerini tüm bileşenler ile işbirliği içinde planlayabilir ve yürütebilir.
Yeterlik 2.2.3. Sağlık politikalarının ve uygulamalarının birey ve toplum sağlık göstergelerine etkisini değerlendirir ve sağlık hizmetleri kalitesinin artırılmasını savunur.
Yeterlik 2.2.4. Hekim kendi fiziksel, ruhsal ve sosyal yöndensağlığını korumaya ve geliştirilmesine önemverir, bunun için gerekenleri yapar.
Yeterlilk 2.2.5. Hizmet verdiği alanda eko-coğrafya özelliklerini göz önünde bulundurarak ilgili surveyans çalışmaları yapar, gerekli önlemleri alır
Alt yeterlilik 2.2.5.1. Ekosistemdeki hastalık bulaştıran vektörleri bilir ve tanır
Alt yeterlilik 2.2.5.2. Vektörlerle savaşım prensiplerini bilir ve uygular
Alt yeterlilik 2.2.5.3. İçme suyu ve besin sağlığının güvenliğini kontrol eder, gerekli önlemleri alır
YETKİNLİK 2.3. Lider-Yönetici
Yeterlik 2.3.1. Hizmet sunumu sırasında sağlık ekibi içinde örnek davranışlar gösterir, liderlik yapar.
Yeterlik 2.3.2. Yöneticisi olduğu sağlık kuruluşunda, sağlık hizmetlerini planlama, uygulama, değerlendirme

süreçlerinde kaynakları maliyet-etkin, toplum yararına ve mevzuata uygunkullanır.

 

 

YETKİNLİK ALANI-2 / Mesleki Değerler ve Yaklaşımlar
Yeterlik 2.4.1. Birlikte hizmet sunduğu sağlık ekibi içinde,olumlu iletişim kurar ve gerektiğinde farklıekip rollerini üstlenir.
Yeterlik 2.4.2. Sağlık ekibi içindeki sağlık çalışanlarınıngörev ve yükümlülüklerinin farkındadır vebuna uygun davranışlar gösterir.
Yeterlik 2.4.3. Mesleki uygulamalarında meslektaşları ve diğer meslek grupları ile uyumlu ve etkin çalışır.
YETKİNLİK 2.5. İletişimci
Yeterlik 2.5.1. Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğermeslek grupları, kurum ve kuruluşlarla etkiliiletişim kurar.
Yeterlik 2.5.2. Özel yaklaşım gerektiren ve farklı sosyokültürel özelliklere sahip birey ve gruplar ile etkili iletişimkurar.
Yeterlik 2.5.3. Tanı, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde, hastayı karar verme mekanizmalarına ortak eden,hasta merkezli bir yaklaşım gösterir.

 

 

 

YETKİNLİK ALANI-3 / Mesleki ve Bireysel Gelişim
YETKİNLİK 3.1. Bilimsel ve Analitik Yaklaşım Gösteren
Yeterlik 3.1.1. Hizmet sunduğu nüfusa yönelik, gerekli durumlarda bilimsel araştırma planlar, uygular ve elde ettiği sonuçları ve/veya başka araştırmaların sonuçlarını toplumun yararına kullanır.
Yeterlik 3.1.2. Mesleği ile ilgili güncel literatür bilgisine ulaşır ve eleştirel değerlendirir.
Yeterlik 3.1.3. Klinik karar verme sürecinde, kanıta dayalı tıpilkelerini uygular.
Yeterlik 3.1.4. Sağlık hizmeti, araştırması ve eğitimine yönelik çalışmalarının etkinliğini artırmak için bilişim teknolojilerini kullanır.
YETKİNLİK 3.2. Yaşam Boyu Öğrenen
Yeterlik 3.2.1. Bireysel çalışma süreçlerini ve kariyer gelişimini etkili olarak yönetir.
Yeterlik 3.2.2. Yeni bilgileri edinme, değerlendirme, mevcutbilgileri ile entegre etme, mesleki durumlarauygulama ve meslek yaşamı boyunca değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir.
Yeterlik 3.2.3. Sunduğu sağlık hizmetinin niteliğini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer, kendi öğrenme sürecini düzenler.